Kancelaria Radców Prawnych Pawelczyk Kozik s.c. ofe­ru­je­ opie­kę praw­ną dla le­ka­rzy oraz wspar­cie praw­ne w trak­cie pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści lecz­ni­czej.

Wspomniana kancelaria świadczy swoje usługi podczas kontroli takich organów i instytucji, jak między innymi:

  • Na­ro­do­wy Fun­du­szy Zdro­wia,
  • Sanepid,
  • Urząd Wojewódz­ki,
  • Pre­ze­s Urzę­du Och­ro­ny Da­nych Oso­bo­wych,
  • Pań­stwo­wa In­spek­cja Pra­cy.

Warto dodać, że Kancelaria Radców Prawnych Pawelczyk Kozik s.c oferuje również przeprowadzenie audytu, pomoc w skomplikowanym procesie przekształceń, przeprowadzenie cesji podmiotów leczniczych i gospodarczych, a także i rozwiązywanie sporów między wspólnikami biznesowymi.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z kancelarią z Poznania!

 

Informacje na temat firmy

Adres: ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań

Telefon kontaktowy: 792 304 042

Poczta: sekretariat@pawelczyk-kozik.pl

Strona internetowa: https://pawelczyk-kozik.pl/