Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę zawsze musi się wiązać z zachowaniem okresu wypowiedzenia i zawierać informację o możliwości odwołania się pracownika do sądu pracy. Jeśli pracownik był zatrudniony na czas nieokreślony, obowiązkiem pracodawcy jest uzasadnienie odwołania, poprzez podanie powodu rozwiązania umowy o pracę. Pracownik ma prawo w terminie siedmiu dni od uzyskania od pracodawcy pisma, w którym informuje on o wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę, wnieść odwołanie od tej decyzji do sądu pracy. Jeśli osoba zatrudniona nie odwoła się od tej decyzji w przewidzianym w prawie terminie, jest to jednoznaczne z brakiem możliwości ubiegania się przez nią o roszczenia odszkodowawcze lub uznania wypowiedzenia za bezskuteczne bądź przywrócenia jej do pracy. Sąd pracy może uznać, że niedotrzymanie terminu przez pracownika dokonało się bez jego winy i przywrócić ten termin na złożenie pozwu.

Sytuacje w jakich dochodzi do nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę

Kodeks pracy chroni pracowników przed nieuzasadnionymi zwolnieniami z pracy. Pracownik nie może być zwolniony z pracy jeśli jest w wieku przedemerytalnym, a dokładnie osiągnie ten wiek za okres nie dłuższy niż cztery lata. Jeśli w tym okresie otrzyma wypowiedzenie umowy o pracę, to będzie to decyzja nieuzasadniona. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w momencie przebywania osoby zatrudnionej na urlopie lub na jakimkolwiek usprawiedliwionym zwolnieniu, bądź w trakcie jej nieobecności w pracy jeśli ten okres nie pozwala pracodawcy na rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy o pracę. Nieuzasadnione wypowiedzenie umowy będzie miało miejsce wtedy, jeśli kobieta jest w ciąży lub przebywa na urlopie macierzyńskim. Działacze związkowi chronieni są prawem, ponieważ z powodu pełnienia szczególnej funkcji dochodzi między nimi a pracodawcami do konfliktów, które mogą skutkować ich zwolnieniem z pracy. Przepisy chronią działaczy związkowych i ograniczają możliwość wypowiedzenia im umowy o pracę.

Wypowiedzenie umowy o pracę niezgodne z prawem

Zdarza się, że pracodawcy, wypowiadając umowę o pracę, naruszają przepisy prawa. Niezwykle ważną sprawą jest dotrzymywanie terminów wypowiedzenia, ponieważ ich niedotrzymanie może być podstawą do działań odwoławczych. Przed podjęciem takiej decyzji pracodawca jest zobowiązany do zasięgnięcia opinii przedstawicieli związków zawodowymi. Każde wypowiedzenie umowy o pracę powinno zawierać informację o trybie odwoławczym do sądu pracy. Natomiast w przypadku umów na czas nieokreślony podstawą do odwołania się osoby zatrudnionej jest brak uzasadnienia zwolnienia z pracy.

Adwokat Świdnica
Jeśli otrzymałeś nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, zawsze warto skorzystać ze wsparcia profesjonalistów w tym zakresie, np. sprawdzonego adwokata ze Świdnicy.

Odwołanie się pracownika od nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę

Przepisy prawa chronią pracowników przed nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę. Dają one pracownikowi możliwość wniesienia do sądu pracy odwołania, które może spowodować przywrócenie go do pracy na poprzednich zasadach lub konieczność wypłacenia przez pracodawcę odszkodowania. Takie orzeczenie sądu może mieć miejsce tylko po ustaleniu, że doszło do nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę, bądź naruszało ono przepisy prawa, dotyczące wypowiadania umów, a podane przyczyny zwolnienia, w przypadku pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, nie są zgodne z prawdą i nie zostały konkretnie zapisane. Wtedy sąd uzna wypowiedzenie za bezzasadne. Wybór roszczenia zależy od pracownika. Może on zostać przywrócony do pracy lub pracodawca wypłaci mu odszkodowanie. Dotyczy to kobiet w ciąży, a także przebywających na urlopie macierzyńskim, pracowników zajmujących się dzieckiem lub na urlopie rodzicielskim, a także tych w wieku przedemerytalnym i chronionych szczególnymi przepisami prawa. W każdej innej sytuacji to sąd decyduje o rodzaju roszczenia. Wysokość odszkodowania jest równa zazwyczaj średniemu wynagrodzeniu za okres od dwóch tygodni do trzech miesięcy.

Pracownik, który otrzymał nieuzasadnione wypowiedzenie o pracę ma możliwość przeciwdziałania niezgodnym z prawem decyzjom pracodawcy.