W trakcie trwania rozwodu jest wiele ważnych kwestii do ustalenia. Jeżeli małżonkowie nie mieli dzieci do uregulowania jest kwestia wspólnego majątku. Sąd ustala też z czyjej winy dochodzi do rozwodu, jeżeli małżonkowie nie złożyli wniosku o zaniechanie tej czynności. Należy uregulować kwestię obowiązku alimentacyjnego, nawet w sytuacji braku potomków taki obowiązek istnieje.

W sytuacji, gdy małżonkowie posiadają dzieci należy poukładać niezwykle ważną sprawę. Jest nią ustalenie władzy rodzicielskiej. Jest wiele czynników, które wpływają na ustalenie, u którego z małżonków dzieci będą się wychowywać.

Rozwód bez orzekania o winie

Możemy wyróżnić dwa rodzaje rozwodów, z orzekaniem o winie rozkładu małżeństwa lub bez niego. W trakcie rozwodu małżonkowie mogą złożyć wspólny wniosek o nieorzekaniu o winie rozkładu małżeństwa. Sąd uznaje, że żadna ze stron nie ponosi winy. W takiej sytuacji, jeśli chodzi o przyznanie opieki nad dziećmi, sąd kieruje się wnioskami małżonków.

Może się jednak zdarzyć, że propozycje rodziców nie będą korzystne dla dzieci. W takim wypadku sąd samodzielnie reguluje kwestię praw rodzicielskich. Może je przydzielić obu stronom z określeniem miejsca zamieszkania dziecka. Może przyznać opiekę jednemu z rodziców i ograniczyć prawa drugiego małżonka. Zdarzają się też drastyczne sytuacje, gdzie sąd odbiera prawa rodzicielskie jednej stronie. Może też odebrać prawo do wychowywania dzieci obu stronom.

Z orzekaniem o winie

Bardzo często w trakcie rozwodu małżonkowie są ze sobą w konflikcie. Nie ma mowy o jakimkolwiek dogadaniu się. Rozpoczyna się orzekanie o winie rozkładu małżeństwa. Ma miejsce również ustalanie władzy rodzicielskiej, badanie materiału dowodowego. Ma ono na celu ustalenie, który z rodziców będzie lepiej wywiązywał się z wychowywania dzieci. Płeć rodzica, jego sytuacja majątkowa, posiadane mieszkanie nie są najważniejszymi czynnikami. Sąd rozpatruje przede wszystkim więź rodzica z dzieckiem, ich dotychczasowe kontakty i możliwości osobistej opieki rodzica nad dzieckiem. Niezwykle istotne są również gwarancje właściwej opieki nad dzieckiem w przyszłości.Wrocław rozwód

Przypisanie jednemu z małżonków winy za rozkład małżeństwa nie jest jednoznaczne z odebraniem praw do opieki. Jeżeli powody rozstania nie godziły bezpośrednio w dziecko, rodzić może otrzymać prawo opieki nad dziećmi.

Najlepsza jest droga polubowna

Rozwód nie jest przyjemną sprawą. Najlepiej by było, gdyby małżonkowie doszli do porozumienia samodzielnie, bez ingerencji sądu. Wtedy cały proces jest krótszy, formalności łatwiejsze do wykonania, łącznie z przyznaniem opieki nad dziećmi.

Wiele rozwodów odbywa się we wrogiej atmosferze, wtedy sąd ma więcej spraw do uregulowania. Następuje badanie dowodów i ustalanie, która ze stron lepiej zajmie się dziećmi. U kogo będą miały lepszą sytuację. Nie chodzi tylko o pieniądze na utrzymanie i mieszkanie. Najważniejsza jest więź rodzica z dzieckiem i gwarancja właściwej opieki.

Wrocław rozwód – doskonałe wsparcie prawne