Błąd medyczny może zdarzyć się wszędzie. Dotyka on pacjentów w Polsce jak i poza jej granicami. Nasz kraj nie jest tu żadnym wyjątkiem. Błąd medyczny często jest wynikiem wadliwego systemu lub złej organizacji. Według badań aż ponad 70% Polaków ma obawy przed pobytem w szpitalu związane z możliwością doznania w nim krzywdy – przy średniej unijnej na poziomie ponad 50%, świadczy to nie najlepiej o stanie polskiej służby zdrowia.

Pomimo składanej przez lekarzy przysięgi, będącej częścią Kodeksu Etyki Lekarskiej, błędy wynikające z działań zaprzeczających tekstowi przyrzeczenia się zdarzają i świadczą o niewielkim znaczeniu roty przysięgi przynajmniej dla niektórych adeptów medycyny. Słynna maksyma Hipokratesa: „Primum non nocere” sprowadza się do działań lekarskich mających na celu przynajmniej nie szkodzenie pacjentowi. 

Błędy medyczne w Polsce

Polska jest jednym z niewielu państw w Unii Europejskiej, które nie opracowały żadnej strategii w zakresie podniesienia bezpieczeństwa pacjentów, a problem błędów medycznych dotyka ponad 7% hospitalizowanych osób. Nie wystarczy wprowadzić procedury podwyższające poziom bezpieczeństwa pacjentów, zdecydowanie bardziej skomplikowana i wymagająca wielu lat i różnych działań, jest zmiana nawyków pracowników służby zdrowia. Uwrażliwienia lekarzy na zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi powinno dokonywać się już na etapie studiów medycznych, co nie zawsze rozumie kadra akademicka.

Przyczyny błędów medycznych

Najczęstszą przyczyną błędów lekarskich jest postawienie złej diagnozy albo niewykorzystanie możliwości diagnostycznych przy leczeniu pacjenta, a także błędy w przepisywaniu lub podawaniu leków. Przyczyną błędu może być również niewiedza wynikająca z braku kompetencji do wykonywania niektórych czynności medycznych, czy zabiegów. Jako błąd klasyfikuje się także przesunięcie terminu operacji bez uzasadnionej przyczyny. 

Kto ponosi odpowiedzialność za błąd medyczny? 

prawo medyczneSystem opieki zdrowotnej w Polsce nie jest idealny, błędy zdarzają się i zdarzać się będą, natomiast należałoby wyeliminować do minimum te wynikającego z niewydolnego, wadliwego systemu. Czynnik ludzki w przypadku błędów medycznych jest najsłabszym ogniwem, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji, w których decydującą rolę odgrywa lekarz, bądź inna osoba z personelu medycznego. Sprawy w sądzie związane z popełnieniem błędu medycznego nie są łatwe. Aby uzyskać odszkodowanie, należy udowodnić, że działanie osoby odpowiedzialnej za popełnienie tego typu błędu lub jego brak, jest niezgodne z zasadami przyjętymi w medycynie, musi wystąpić uszczerbek na zdrowiu lub zgon w wyniku działania personelu medycznego. Poza tym osoba domagająca się odszkodowania powinna udowodnić, że istnieje związek między działaniami pracowników służby zdrowia, pod których opieką się znajdowała, a jej złym stanem zdrowia. Personelowi medycznemu odpowiedzialnemu za leczenie pacjenta można przypisać działanie umyślne lub nieumyślne.

Pacjenci, którzy doznali krzywdy na skutek działania pracowników służby zdrowia nie zawsze chcą szukać sprawiedliwości w sądzie. Bywa to sytuacja dla nich niezwykle stresująca. Najczęściej na dopominanie się zadośćuczynienia decydują się osoby, których bliski poniósł śmierć, bądź pacjenci poszkodowani, którym potrzebne są pieniądze na dalsze leczenie lub rehabilitację. 

W jaki sposób rodzina może uzyskać odszkodowanie za śmierć pacjenta w wyniku błędu medycznego? Obsługa prawna 

Aby uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie od szpitala za śmierć pacjenta, rodzina zmarłego powinna skorzystać z pomocy adwokatów zajmujących się prawem medycznym, którzy udzielą profesjonalnej pomocy i wesprą na trudnej drodze ubiegania się o środki finansowe. Może to być odszkodowanie od szpitala za śmierć osoby bliskiej, w wyniku której znacznie pogorszyła się sytuacja rodziny. Wysokość świadczenia wypłacana jest w takiej wysokości, w jakiej nastąpił ubytek dochodów/majątku po śmierci osoby pokrzywdzonej. Rodzina zmarłego pacjenta może się również ubiegać o zadośćuczynienie za krzywdę moralną, którą ustala się w zależności o stopnia pokrewieństwa z osobą zmarłą. Kwota zadośćuczynienia jest tym wyższa im bliższe było pokrewieństwo ze zmarłym pacjentem. Sąd może również przyznać rentę rodzinie zmarłej osoby, gdy ciążył na niej obowiązek płacenia alimentów.

Śmierć osoby bliskiej w wyniku błędu medycznego zawsze jest wielką tragedią dla rodziny. Poczucie sprawiedliwości wymaga, aby osoby poszkodowane z powodu popełnienia błędu medycznego przez personel służby zdrowia, otrzymały wymagane w takiej sytuacji środki finansowe w postaci odszkodowania i zadośćuczynienia, a także renty.