Idea zrównoważonego rozwoju wprowadzana jest w wielu obszarach przemysłu, zachęcając firmy i duże przedsiębiorstwa do podejmowania wszelkich działań redukujących negatywny wpływ ich działań na środowisko naturalne. Szczególnie wyraźną branżą wymagającą podjęcia odpowiednich kroków w kierunku zrównoważonego zarządzania i rozwoju jest produkcja biopaliw. Jakie certyfikaty i standardy ułatwiają dążenie do sprawnego zarządzania środowiskiem i zrównoważonym rozwojem dla producentów biopaliw?

KZR INiG – polski system zrównoważonego rozwoju dla branży biopaliw

Jako system opracowany w Polsce przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, system KZR INiG skupia się na biomasie uprawianej i zbieranej na terenie UE, odpadach i pozostałościach po jej produkcji, a także na biopaliwach i biopłynach wytwarzanych na terytorium Unii Europejskiej. O uzyskanie certyfikatu zgodności z wymogami KZR INiG mogą ubiegać się wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw biopaliw, a więc zarówno rolnicy produkujący biomasę, przetwórcy, jak i dostawcy paliw silnikowych na rynek i bezpośrednio do konsumenta. Ideą certyfikatu jest wdrożenie wyraźnych standardów w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska przez producentów i dystrybutorów biomasy i biopaliw. Sam certyfikat promuje stosowanie energii ze źródeł odnawialnych i jest dostępny globalnie, pozwalając producentom na działanie na terenie całej UE, gdzie posiadanie certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemów zrównoważonego rozwoju jest widziane jako wyznacznik oferowanej jakości i bezpieczeństwa produktu.

Certyfikat REDCert EU – niemieckie podejście do zrównoważonego rozwoju

Podobnie jak polski KZR INiG, certyfikat REDCert EU stworzony z myślą o niemieckim rynku biopaliw i biomasy osiągnął zasięg globalny i jest jednym z ważniejszych certyfikatów w branży na europejskim rynku. REDCert EU jest istotny dla producentów każdego rodzaju biomasy wytwarzanej w UE, a także na Ukrainie i Białorusi. System jest całkowicie zgodny z niemieckimi rozporządzeniami w sprawie zrównoważonego rozwoju i wzbogacony o specyficzne wymagania istotne dla producentów biomasy.

Podmioty chcące certyfikować do powyższego powinny wdrożyć w swoich działaniach jednolity system zarządzania zrównoważonym rozwojem oraz ochroną środowiska, promując swoimi działaniami korzystanie z odnawialnych źródeł energii, pokazując bezpieczeństwo produkcji i wykorzystania biomasy, a także redukując ryzyko, zagrożenia i koszty związane z jej produkcją. O uzyskanie REDCert EU mogą starać się wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw: producenci rolni, przetwórcy oraz dostawcy biomasy na rynek. Certyfikat będzie miał zastosowanie już na etapie produkcji i skupu surowców, ich przetwarzania w celu produkcji biopaliw oraz na etapie dystrybucji, a z perspektywy konsumenta znaczenie będzie mieć możliwość potwierdzenia stosowania certyfikatu na każdym etapie łańcucha dostaw.

Certyfikat ISCC EU

System ISCC EU – zrównoważone zarządzanie rozwojem produkcji biopaliw

Ostatnim, choć nie mniej istotnym z perspektywy polskich i europejskich producentów biomasy i biopaliw certyfikatem skupionym na zrównoważonym rozwoju i prawidłowej ochronie środowiska przy produkcji biopaliw jest certyfikat ISCC EU, wydany po raz kolejny na rynek niemiecki i z czasem nabierający znaczenia dla wszystkich producentów w obrębie Unii Europejskiej oraz wielu podmiotów na świecie. Podobnie jak w przypadku poprzednich, ISCC EU ma zastosowanie dla wszystkich producentów w łańcuchu dostaw i skupia się na wdrożeniu jednolitych, wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa w systemach zarządzania zrównoważonym rozwojem.

Jak wskazują wymogi ISCC EU, biomasa wykorzystywana do produkcji biopaliw musi być produkowana z zachowaniem wszystkich zasad odpowiedzialności środowiskowej, z naciskiem na ochronę gleb, wód i powietrza. Zgodność z certyfikatem oznacza wykluczenie korzystania z obszarów o wysokiej różnorodności biologicznej, torfowisk oraz obszarów o znaczącej zawartości węgla, wartościowych z perspektywy produkcji biomasy, ale na tyle ważnych środowiskowo, że ich niszczenie jest nieuzasadnione i niedopuszczalne.

Poza producentami biomasy i biopaliw uczestniczącymi w całym łańcuchu dostaw, o certyfikat ISCC EU mogą postarać się także producenci zajmujący się przemysłowym wykorzystaniem terenów zielonych, przetwórstwem odpadów organicznych oraz punkty skupu biomasy i dystrybutorzy biopaliw.

Zasięg ISCC EU jest nieco szerszy niż poprzednich certyfikatów, ale jego wymogi i standardy pokrywają się z nimi i skutecznie odnoszą do aspektów działania wszystkich wymienionych wyżej producentów, wytwórców i przetwórców. Certyfikaty ISCC EU, KZR INiG oraz REDCert EU uzupełniają się wzajemnie – spełnienie wymagań pierwszego jest niezbędne do zrealizowania wymogów dwóch pozostałych.